Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A1

Kapitulo 9: Ang Pagsulay

Si Steve diha sa iyang pagsulay. Gibati niya ang kahadlok. Ang iyang abogado, si Nigel, misulay sa pagtabang kaniya.

Miingon si Nigel, "Ayaw kabalaka, Steve. Makadaog ta."

Mitubag si Steve, "Sana nga, Nigel."

Ang mga babaye nagsulti sa ilang mga istorya. Miingon si Nigel nga wala sila pasakiti ni Steve. Ang hurado miingon nga si Steve dili sad-an. Nagpasalamat si Steve kang Nigel. Apan nahibal-an ni Steve nga dili sayon ang mga butang.

Chapter 9: The Trial

Steve was at his trial. He felt scared. His lawyer, Nigel, tried to help him.

Nigel said, "Don't worry, Steve. We can win."

Steve replied, "I hope so, Nigel."

The women told their stories. Nigel said Steve didn't hurt them. The jury said Steve was not guilty. Steve thanked Nigel. But Steve knew things wouldn't be easy.