Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A2

Kapitulo 3: Pagmata

Mibeep ang makina sa ospital, nga nakamata kang Steve. Nakita niya ang puti nga kisame ug gibati niya ang kalibog.

Usa ka nurse miingon, "Mr. Thompson, nagmata ka! Unsay imong gibati?"

"Asa ko?" Huyang nga pangutana ni Steve.

"Naa ka sa ospital. Naaksidente ka," maluloton niyang tubag.

Nahinumdom si Steve sa pagkahagsa sa tren. Gibati niya ang kasakit sa dihang misulay siya sa paglingkod. Gisultihan siya sa nars bahin sa iyang mga samad ug nga siya na-coma sulod sa tulo ka semana.

Gihunahuna ni Steve ang iyang kamingaw nga kinabuhi ug mihukom nga magbag-o. Gibasa niya ang usa ka libro nga gitawag nga "The Game" bahin sa pagkuha sa mga babaye ug nakigsulti sa iyang therapist, si Mark, bahin niini.

Nangutana si Steve, "Makatabang ba kini nako nga mahimamat ang mga babaye?"

Si Mark miingon, "Pagmasaligon, apan pagtagad sa uban nga maayo."

Nahimamat ni Steve ang usa ka pasyente, si Jenny, ug naghisgot sila bahin sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Si Steve misaad nga mahimong mas maayo ug mas masaligon sa mga babaye.

Chapter 3: Waking Up

The hospital machine beeped, waking Steve up. He saw the white ceiling and felt confused.

A nurse said, "Mr. Thompson, you're awake! How do you feel?"

"Where am I?" Steve asked weakly.

"You're in hospital. You had an accident," she answered kindly.

Steve remembered the train crash. He felt pain when he tried to sit up. The nurse told him about his injuries and that he was in a coma for three weeks.

Steve thought about his lonely life and decided to change. He read a book called "The Game" about picking up girls and talked to his therapist, Mark, about it.

Steve asked, "Can it help me meet girls?"

Mark said, "Be confident, but treat others kindly."

Steve met a patient, Jenny, and they talked about changing their lives. Steve promised to become better and more confident with girls.