Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A2

Kapitulo 4: Pagsulay sa Pakig-date

Gikulbaan si Steve samtang naghimo siya og mga profile sa Tinder, Bumble, ug Hinge. Nagbutang siya og litrato sa iyang kaugalingon kauban ang iyang modelo nga tren. Sa usa ka semana, siya adunay pipila ka mga duwa. Gi-message niya ang usa ka babaye nga ginganlan og Lucy.

Steve: "Hello, Lucy! Nindot ang imong pahiyom. Morag tren nga moabot sa saktong oras."

Lucy: "Salamat. Unsay ganahan nimong buhaton?"

Steve: "Ganahan ko sa mga tren ug pagkat-on bahin sa pagpakigsulti sa mga tawo."

Lucy: "Tinuod?"

Wala na makadungog si Steve gikan kang Lucy. Miadto siya sa usa ka pub ug nakigsulti sa pipila ka mga babaye.

Steve: "Hi, buotan ka. Mga anghel ka ba?"

Babaye: "Be more original. Unsay ganahan nimo?"

Steve: "Ganahan ko sa modelo nga mga tren ug pagkat-on nga mahimong masaligon."

Babaye: "Basta sa imong kaugalingon, walay limbong."

Nasayud si Steve nga aduna pa siyay angayng makat-unan mahitungod sa pagpakigdeyt.

Chapter 4: Trying Dating

Steve was nervous as he made profiles on Tinder, Bumble, and Hinge. He put a photo of himself with his model train. In a week, he had a few matches. He messaged a woman named Lucy.

Steve: "Hello, Lucy! Your smile is lovely. It's like a train arriving on time."

Lucy: "Thanks. What do you like to do?"

Steve: "I like trains and learning about talking to people."

Lucy: "Really?"

Steve didn't hear from Lucy again. He went to a pub and talked to some women.

Steve: "Hi, you look nice. Are you angels?"

Woman: "Be more original. What do you like?"

Steve: "I like model trains and learning to be confident."

Woman: "Just be yourself, no tricks."

Steve knew he had more to learn about dating.