Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A2

Kapitulo 7: Ang Maayong Kinabuhi

Ang patag ni Steve puno sa musika ug ang mga tawo nangatawa. Miinom siyag champagne ug mitan-aw sa palibot. Nakita niya ang daghang matahum nga mga babaye nga nakagusto sa iyang kalampusan. Nakig-istorya siya sa iyang higala nga si Tom, kinsa nalingaw usab sa mga party.

"Makatuo ka ba niini, higala?" Nangutana si Steve. "Kaniadto nagdula ako sa mga tren nga nag-inusara. Karon, tan-awa kini!"

“Nasayod ko,” ni Tom nga nagpahiyom. "Gibag-o nimo ang imong kinabuhi!"

Miyango si Steve. "Oo, salamat sa 'The Game' ug usa ka pick-up artist."

Usa ka gwapa nga babaye nga nagsul-ob og pula nga sinina ang miduol kanila. "Ikaw si Steve, ang sikat nga pick-up artist?" nangutana siya.

"Ako kana," tubag niya.

"Ako nga pala si Jessica," sabi niya. "Magstorya ta sa dapit nga hilom."

Sa ulahi, usa ka babaye nangutana kang Steve, "Gimingaw ka ba sa imong daan nga kinabuhi?"

Naghunahuna si Steve ug miingon, "Dili, nag-inusara ko kaniadto. Mas malipayon ko karon." Ang party nagpadayon, ug si Steve mibati nga mapasigarbuhon sa iyang bag-ong kinabuhi.

Chapter 7: The Good Life

Steve's flat was full of music and people laughing. He drank some champagne and looked around. He saw many beautiful women who liked his success. He talked to his friend Tom, who also enjoyed parties.

"Can you believe this, mate?" Steve asked. "I used to play with trains alone. Now, look at this!"

"I know," Tom said, smiling. "You changed your life!"

Steve nodded. "Yes, thanks to 'The Game' and being a pick-up artist."

A pretty woman in a red dress came to them. "You're Steve, the famous pick-up artist?" she asked.

"That's me," he answered.

"I'm Jessica," she said. "Let's talk somewhere quiet."

Later, a woman asked Steve, "Do you miss your old life?"

Steve thought and said, "No, I was lonely then. I'm happier now." The party went on, and Steve felt proud of his new life.