Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A2

Kapitulo 8: Nagsugod ang Kasamok

Mipauli si Steve ug gipakitaan si Mark og mantalaan. Ang iyang nawong anaa niini, ug ang balita dili maayo. Nasuko kaayo si Steve.

Gibasa ni Mark ang istorya. "Steve, gibuhat ba gyud nimo kini?"

Miingon si Steve, "Adunay usa ka party nga adunay whipped cream ug uban pa, apan wala ko mamugos bisan kinsa. Okay ra!"

Giingnan siya ni Mark, "Dili kini maayo tan-awon. Adunay daghang impormasyon, ug ingon og sila adunay ebidensya."

Nasuko si Steve. "Nganong gibuhat nila kini? Nagtuo ko nga nalingaw tang tanan!"

Si Mark miingon, "Kinahanglan nga andam ka. Lisod kini, apan tabangan ko ikaw."

Nag-istoryahanay pa sila, ug mibiya si Mark. Naguol si Steve, apan nahibal-an niya nga magkauban silang atubangon ang problema.

Chapter 8: Trouble Starts

Steve came back home and showed Mark a newspaper. His face was on it, and the news was bad. Steve was very upset.

Mark read the story. "Steve, did you really do this?"

Steve said, "There was a party with whipped cream and stuff, but I didn't force anyone. It was okay!"

Mark told him, "It doesn't look good. There's a lot of information, and it seems like they have proof."

Steve was angry. "Why are they doing this? I thought we were all having fun!"

Mark said, "You need to be ready. This will be hard, but I'll help you."

They talked more, and Mark left. Steve was sad, but he knew they would face the problem together.