Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A2

Kapitulo 9: Ang Pagsulay

Ang korte puno sa mga tawo nga naghulat sa husay ni Steve. Gikulbaan pag-ayo si Steve. Si Nigel, ang iyang abogado, misulay sa pagpaayo kaniya.

"Ayaw kabalaka, Steve. Maayo ang among depensa," ni Nigel.

"Sana nga," tubag ni Steve, nga nagtan-aw sa hurado.

Ang prosekusyon, nga gipangulohan ni Victoria, nangutana sa mga babaye. Naghisgot sila mahitungod sa ilang dili maayo nga mga kasinatian uban ni Steve. Apan kusganong gidepensahan ni Nigel si Steve.

Sa iyang kataposang mga pulong, si Nigel miingon, "Kinahanglang hinumdoman sa hurado nga kini nga mga panghitabo giuyonan sa tanan. Dili gusto ni Steve nga masakitan si bisan kinsa."

Ang hurado nakahukom nga si Steve dili sad-an. Nagpasalamat siya kang Nigel, naghilak og gamay.

"Bahala ka. Apan wala pa kini matapos. Kinahanglan nimong tukuron pag-usab ang imong kinabuhi karon," ni Nigel.

Chapter 9: The Trial

The court was full of people waiting for Steve's trial. Steve felt very nervous. Nigel, his lawyer, tried to make him feel better.

"Don't worry, Steve. We have a good defence," said Nigel.

"I hope so," Steve replied, looking at the jury.

The prosecution, led by Victoria, questioned the women. They talked about their bad experiences with Steve. But Nigel defended Steve strongly.

In his last words, Nigel said, "The jury must remember that these events were agreed by everyone. Steve didn't want to hurt anyone."

The jury decided that Steve was not guilty. He thanked Nigel, crying a little.

"You're welcome. But it's not over yet. You must rebuild your life now," Nigel said.