Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A1

Hoofstuk 10: Die einde van 'n huwelik

Antti het Liisa gebel. "Liisa, ons huwelik is nie goed nie. Ek wil skei," het hy hartseer gesê.

Liisa het gehuil. "Kan ons nie probeer nie, Antti? Vir ons kinders?"

"Nee, Liisa. Ek sal help met geld. Maar ek moet gaan," antwoord Antti.

Later het Liisa saam met die kinders in 'n klein woonstel gebly. Antti het sy nuwe lewe geniet en met nuwe vroue uitgegaan. Hulle het albei baie verskillend gevoel oor hul nuwe lewens.

Chapter 10: The End of a Marriage

Antti rang Liisa. "Liisa, our marriage isn't good. I want a divorce," he said sadly.

Liisa cried. "Can't we try, Antti? For our children?"

"No, Liisa. I'll help with money. But I must go," Antti replied.

Later, Liisa lived with the kids in a small flat. Antti enjoyed his new life, dating new women. They both felt very different about their new lives.