Catalan | The Unlikely Idols

Els ídols improbables - B1

Capítol 7: La tragèdia

Un matí, Twelve Forever va trobar un nen de 13 anys sense vida al seu pis de Setagaya. Estaven commocionats i molestos, lluitant per entendre què havia passat.

La Yoko, amb la veu tremolosa, va dir: "P-què fem? Com ha passat això? Això és un malson".

Emiko, plorant, va respondre: "No ho sé, però hem de trucar a la policia. Això és una tragèdia. No ho podem amagar. Hem d'enfrontar-nos a les conseqüències".

Van trucar a les autoritats i es va iniciar una investigació. La notícia de la tragèdia es va estendre, causant indignació i l'atenció dels mitjans. L'escàndol va danyar la reputació de Twelve Forever i va amenaçar les seves carreres.

En una reunió urgent, Akiko, molt molest, va dir: "Les nostres vides s'estan destrossant. Els nostres fans, la nostra música... tot està en risc. Què ens passarà?"

Sachiko va afegir: "Deixem que aquest estil de vida prengui el relleu, i ara una vida jove ha desaparegut. Com ens podem recuperar? Hem de mirar-nos a nosaltres mateixos i veure on ens hem equivocat".

El grup sabia que el seu viatge d'ídols estava seriosament perjudicat. Estaven afligits i no segurs del seu futur. Es van enfrontar a la dura veritat que els seus somnis es van trencar en un instant.

La Noriko, plena de penediment, va dir: "Volíem demostrar que l'edat era només un número i que no era massa tard per seguir els nostres somnis. Però ho hem destruït tot i hem causat tant de dolor".

Junko va afegir: "No podem canviar el que va passar, però podem aprendre d'això. Ens hem de recolzar mútuament i trobar una manera de fer les coses bé".

A mesura que avançava la investigació i creixia la tempesta mediàtica, Twelve Forever va intentar acceptar la seva nova situació. El seu futur semblava fosc i incert, i es van preguntar si mai podrien reconstruir les seves vides trencades.

Chapter 7: The Tragedy

One morning, Twelve Forever found a lifeless 13-year-old boy in their Setagaya flat. They were shocked and upset, struggling to understand what had happened.

Yoko, her voice shaking, said, "W-what do we do? How did this happen? This is a nightmare."

Emiko, crying, answered, "I don't know, but we must call the police. This is a tragedy. We can't hide it. We must face the consequences."

They called the authorities, and an investigation began. News of the tragedy spread, causing outrage and media attention. The scandal damaged Twelve Forever's reputation and threatened their careers.

In an urgent meeting, Akiko, very upset, said, "Our lives are falling apart. Our fans, our music... everything is at risk. What will happen to us?"

Sachiko added, "We let this lifestyle take over, and now a young life is gone. How can we recover? We need to look at ourselves and see where we went wrong."

The group knew their idol journey was seriously harmed. They were grieving and unsure of their future. They faced the harsh truth that their dreams were broken in an instant.

Noriko, full of regret, said, "We wanted to show that age was just a number and it wasn't too late to follow our dreams. But we've destroyed everything and caused so much pain."

Junko added, "We can't change what happened, but we can learn from it. We need to support each other and find a way to make things right."

As the investigation went on and the media storm grew, Twelve Forever tried to accept their new situation. Their future looked dark and uncertain, and they wondered if they could ever rebuild their broken lives.