Catalan | The Price of Sugar, the Cost of Love

El preu del sucre, el cost de l'amor - A2

Capítol 2: La gran mentida

Antti va arribar d'hora a casa i va veure la tauleta de la Liisa. Hi havia missatges de molts homes. Estava enfadat.

"Has arribat d'hora a casa!" va dir la Liisa, sorprès.

"Qui són aquests homes, Liisa?" va preguntar Antti.

La Liisa va intentar riure. —Tu ets l'únic per a mi, Antti.

"Deixa de mentir!" va cridar. "Aquests homes són els meus amics. Quant de temps portes amagant això?"

va plorar la Liisa. "No volia que ho descobrís. Ho sento."

"No puc confiar en tu, Liisa", va dir Antti. "La nostra relació es basa en mentides".

"Si us plau, Antti. T'estimo. Podem arreglar això."

"No", va dir, i va sortir de l'habitació. La Liisa va plorar, sabent que les coses mai serien iguals.

Chapter 2: The Big Lie

Antti came home early and saw Liisa's tablet. There were messages from many men. He was angry.

"You're home early!" Liisa said, surprised.

"Who are these men, Liisa?" Antti asked.

Liisa tried to laugh. "You're the only one for me, Antti."

"Stop lying!" he shouted. "These men are my friends. How long have you been hiding this?"

Liisa cried. "I didn't want you to find out. I'm sorry."

"I can't trust you, Liisa," Antti said. "Our relationship is built on lies."

"Please, Antti. I love you. We can fix this."

"No," he said, and left the room. Liisa cried, knowing things would never be the same.