Catalan | The Price of Sugar, the Cost of Love

El preu del sucre, el cost de l'amor - A2

Capítol 10: Divorci i tristesa

Antti va entrar al seu gran saló, preocupat pel divorci. Va trucar a la Liisa.

"Liisa, hem de parlar", va dir Antti, amb la veu tremolosa.

"Antti, què passa?" va preguntar la Liisa.

"El nostre matrimoni no és bo. Crec que ens hauríem de separar", va dir Antti.

Liisa es va sentir trista. "Podem intentar guardar-ho per als nostres fills?"

"No ho crec", va respondre Antti. "Ajudaré amb diners, però hem d'estar separats".

Més tard, la Liisa es va traslladar a un petit pis a Espoo amb els nens. Va trobar a faltar la seva antiga vida.

Antti va gaudir de la seva nova vida, sortint amb dones més joves. Es va oblidar de la seva antiga vida amb la Liisa i els nens.

Chapter 10: Divorce and Sadness

Antti walked in his big living room, worried about the divorce. He called Liisa.

"Liisa, we need to talk," Antti said, his voice shaking.

"Antti, what's wrong?" Liisa asked.

"Our marriage is not good. I think we should split up," Antti said.

Liisa felt sad. "Can we try to save it for our kids?"

"I don't think so," Antti replied. "I'll help with money, but we need to be apart."

Later, Liisa moved to a small flat in Espoo with the children. She missed her old life.

Antti enjoyed his new life, dating younger women. He forgot about his old life with Liisa and the kids.