Catalan | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova – A2

Capítol 2: Un terrible accident

En un matí lluminós de tardor, Steve va anar al seu lloc preferit per veure els trens. Estava emocionat de veure un cotxe de passatgers vell especial.

"Bon dia, Steve!" va dir en Malcolm, un altre observador de trens. "Preparat per al gran moment?"

"Sí, Malcolm!" va respondre l'Steve, mirant les vies amb els seus prismàtics.

Aviat, Steve va veure el vell cotxe de passatgers. Estava tan emocionat que no es va adonar que venia un altre tren. Malcolm va cridar una advertència, però l'Steve no el va sentir. El tren va colpejar a Steve i va caure lluny.

Malcolm va trucar a una ambulància. "El meu amic ha estat atropellat per un tren!" Ell va dir.

Els paramèdics van arribar i van portar Steve a l'hospital. Malcolm es va sentir trist i preocupat, mentre la ment d'Steve entrava en coma.

Chapter 2: A Terrible Accident

On a bright autumn morning, Steve went to his favourite spot to watch trains. He was excited to see a special old passenger car.

"Morning, Steve!" said Malcolm, another trainspotter. "Ready for the big moment?"

"Yes, Malcolm!" answered Steve, looking at the tracks with his binoculars.

Soon, Steve saw the old passenger car. He was so excited that he didn't notice another train coming. Malcolm shouted a warning, but Steve didn't hear him. The train hit Steve, and he fell far away.

Malcolm called an ambulance. "My friend's been hit by a train!" he said.

The paramedics arrived and took Steve to the hospital. Malcolm felt sad and worried, while Steve's mind slipped into a coma.