Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A2

Kapitulo 10: Ang Ikaduhang Higayon

Si Yoko ug Emiko naningkamot nga makabaton ug kaugalingong mga karera. Naa pa silay problema sa daotang mga bisyo. Wala sila malipay.

Giingnan ni Yoko si Emiko, "Gusto ko og bag-ong pagsugod, pero lisud.

Si Emiko miingon, "Nakasabot ko. Nagtuo ko nga ang akong karera makatabang, apan ang daan nga mga batasan dili dali mawala."

Sila naningkamot sa pagtabang sa usag usa. Nagpakigkita sila sa mga doktor ug miadto sa mga grupo alang sa suporta.

Miingon si Yoko, "Mahimo nato kini, Emiko. Kinahanglan nga magpadayon kita sa pagpaningkamot."

Misugot si Emiko, "Oo, Yoko. Dili nato tugotan ang atong kagahapon nga magkontrolar kanato."

Nagtrabaho sila og maayo apan nag-atubang og daghang mga problema. Ang ilang nangaging mga kasaypanan nagpalisod sa paglipay ug paglampos.

Chapter 10: The Second Chance

Yoko and Emiko tried to have their own careers. They still had problems with bad habits. They were not happy.

Yoko told Emiko, "I wanted a new start, but it's hard. My past is always there."

Emiko said, "I understand. I thought my career would help, but old habits don't go away easily."

They tried to help each other. They saw doctors and went to groups for support.

Yoko said, "We can do it, Emiko. We must keep trying."

Emiko agreed, "Yes, Yoko. We can't let our past control us."

They worked hard but faced many problems. Their past mistakes made it hard to be happy and successful.