Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A2

Kapitulo 4: Pagkat-on sa Pinulongan sa Gahum

Gustong sabton ni Jaap ang kalibotan nga iyang gisudlan. Nakahukom siya nga magtuon ug Ruso nga mas maayo. Nagtuo siya nga makatabang kini kaniya sa pagpakigsulti kang Nadya ug sa iyang mga higala.

Usa ka adlaw, giingnan ni Jaap si Nadya, "Gusto nakong pauswagon ang akong Ruso. Sa akong hunahuna kini makatabang kanako nga mas masabtan ang politika."

Nisugot si Nadya. "Nindot kana nga ideya, Jaap."

Sa tabang ni Nadya, naayo ang Ruso ni Jaap. Nagsugod siya sa pagpakigsulti sa iyang mga higala bahin sa politika ug kultura.

Sa usa ka party, nakigsulti si Jaap sa usa ka diplomat sa Russia. Miingon si Jaap, "Kinahanglan adunay maayong relasyon ang Russia sa mga silingan."

Ang diplomat mitubag, "Tinuod kana, apan kinahanglan usab natong hunahunaon ang atong nasud."

Miyango si Jaap. "Kini usa ka lisud nga balanse, dili ba?"

Misugot ang diplomat. "Nindot nga makita ka nga nagtuon sa among pinulongan."

Gibati ni Jaap nga mas duol kang Nadya ug sa iyang mga higala. Mas misalig sila kaniya. Nagsugod siya nga mas masabtan ang politika sa Russia. Giingnan niya si Nadya, "Nagsugod na ko sa pagtan-aw sa kakomplikado niining kalibutana."

Mipahiyom si Nadya. "Proud ko nimo, Jaap."

Nagpadayon ang ilang panaw.

Chapter 4: Learning the Language of Power

Jaap wanted to understand the world he had entered. He decided to learn Russian better. He believed it would help him talk with Nadya and her friends.

One day, Jaap told Nadya, "I want to improve my Russian. I think it will help me understand politics more."

Nadya agreed. "That's a great idea, Jaap."

With Nadya's help, Jaap's Russian got better. He started talking with her friends about politics and culture.

At a party, Jaap spoke with a Russian diplomat. Jaap said, "Russia should have good relations with neighbours."

The diplomat replied, "That's true, but we must think about our country too."

Jaap nodded. "It's a hard balance, isn't it?"

The diplomat agreed. "It's nice to see you learning our language."

Jaap felt closer to Nadya and her friends. They trusted him more. He started understanding Russian politics better. He told Nadya, "I'm starting to see the complexity of this world."

Nadya smiled. "I'm proud of you, Jaap."

Their journey continued.