Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A2

Kapitulo 10: Mga Tulip

Gibati gihapon ni Jaap ang kasubo bahin sa pagkawala ni Nadya, ug nagsugod siya nga adunay makahadlok nga mga damgo bahin sa mga tulips. Usa ka gabii, gitawagan niya si Sophie ug giingnan, "Sophie, nahadlok ko. Ang mga tulips kaniadto nakapalipay nako, apan karon naa na sa akong mga damgo."

Naminaw pag-ayo si Sophie ug mitubag, "Jaap, morag naglisud ka pa sa imong gibati. Tingali ang mga tulips nagpahinumdom kanimo sa pagsulay sa paglimot sa imong kaguol."

Gihunahuna kini ni Jaap ug miingon, "Tingali husto ka. Nagtuo ko nga nag-ayo na ako, apan gibati ko nga nawala gihapon ako."

Misugyot si Sophie, "Nganong dili ka mosulay sa pagpakigsulti sa usa ka therapist? Makatabang sila kanimo nga masabtan ang imong gibati."

Misugot si Jaap, ug human sa therapy, miarang-arang ang iyang gibati. Giingnan niya si Sophie, "Salamat kanimo, nag-ayo ako. Ang imong suporta importante kaayo."

Mipahiyom si Sophie ug miingon, "Nalipay ko sa pagtabang, Jaap. Hinumdumi, ania kaming tanan alang kanimo."

Chapter 10: Tulips

Jaap was still feeling sad about losing Nadya, and he started having scary dreams about tulips. One night, he called Sophie and said, "Sophie, I'm scared. The tulips used to make me happy, but now they're in my nightmares."

Sophie listened carefully and replied, "Jaap, it sounds like you're still struggling with your feelings. Maybe the tulips remind you of trying to forget your sadness."

Jaap thought about it and said, "You might be right. I thought I was getting better, but I still feel lost."

Sophie suggested, "Why don't you try talking to a therapist? They can help you understand your feelings."

Jaap agreed, and after going to therapy, he started feeling better. He told Sophie, "Thanks to you, I'm healing. Your support has been so important."

Sophie smiled and said, "I'm happy to help, Jaap. Remember, we're all here for you."