Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A2

Kapitulo 8: Usa ka Makapasubo nga Kapildihan

Usa ka makalilisang nga gabii, si Jaap mipauli aron makit-an si Nadya nga wala nay panimuot sa salog nga adunay pipila ka mga droga sa duol. Dali siyang nanawag og ambulansya, apan bisan pa sa ilang paningkamot, namatay si Nadya. Naguol si Jaap.

Sa memorial ni Nadya, giingnan ni Jaap si Ivan, "Dili ko makatuo nga wala na si Nadya. Mag-uban unta kami."

Gihupay siya ni Ivan, nga nag-ingon, "Ang kinabuhi dili matag-an, Jaap. Kinahanglan natong hinumdoman si Nadya ug ipadayon ang atong kinabuhi."

Nakakita si Jaap og sulat gikan ni Nadya. Kini mabasa, "Ang among gugma magpabilin kanimo hangtod sa hangtod, bisan kung wala ako."

Gibati nga natandog, nakahukom si Jaap nga mobalik sa Amsterdam alang sa bag-ong pagsugod. Giingnan niya si Ivan, "Mobalik ko sa trabaho sa tulip booth sa akong papa. Kinahanglan kong magpaayo."

Mitubag si Ivan, "Nakasabot ko, Jaap. Ampingi ang imong kaugalingon ug pangitaa ang kalinaw."

Chapter 8: A Sad Loss

One terrible night, Jaap came home to find Nadya unconscious on the floor with some drugs nearby. He quickly called for an ambulance, but despite their efforts, Nadya passed away. Jaap was heartbroken.

At Nadya's memorial, Jaap told Ivan, "I can't believe Nadya is gone. We were supposed to be together."

Ivan comforted him, saying, "Life is unpredictable, Jaap. We must remember Nadya and continue our lives."

Jaap found a letter from Nadya. It read, "Our love will stay with you forever, even if I'm not there."

Feeling moved, Jaap decided to return to Amsterdam for a fresh start. He told Ivan, "I'm going back to work at my dad's tulip booth. I need to heal."

Ivan replied, "I understand, Jaap. Take care of yourself and find peace."