Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 2: Ang Dakong Bakak

Sayo nga mipauli si Antti ug nakita ang tablet ni Liisa. Adunay mga mensahe gikan sa daghang mga lalaki. Nasuko siya.

"Sayo ka nga umuwi!" Matod ni Liisa, natingala.

"Kinsa man kining mga tawhana, Liisa?" Nangutana si Antti.

Misulay sa pagkatawa si Liisa. "Ikaw ra ang para nako, Antti."

"Hunonga ang pagpamakak!" singgit niya. "Kining mga tawhana maoy akong mga higala. Kanus-a nimo kini gitagoan?"

Mihilak si Liisa. "Dili ko gusto nga mahibal-an nimo. Pasayloa ko."

“Dili ko makasalig nimo, Liisa,” ni Antti. "Ang among relasyon gitukod sa mga bakak."

"Palihug, Antti. Gihigugma ko ikaw. Mahimo natong ayohon kini."

"Dili," ingon niya, ug mibiya sa kwarto. Mihilak si Liisa, nahibal-an nga ang mga butang dili na managsama.

Chapter 2: The Big Lie

Antti came home early and saw Liisa's tablet. There were messages from many men. He was angry.

"You're home early!" Liisa said, surprised.

"Who are these men, Liisa?" Antti asked.

Liisa tried to laugh. "You're the only one for me, Antti."

"Stop lying!" he shouted. "These men are my friends. How long have you been hiding this?"

Liisa cried. "I didn't want you to find out. I'm sorry."

"I can't trust you, Liisa," Antti said. "Our relationship is built on lies."

"Please, Antti. I love you. We can fix this."

"No," he said, and left the room. Liisa cried, knowing things would never be the same.