Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 10: Diborsiyo ug Kasubo

Naglakaw si Antti sa iyang dako nga sala, nabalaka bahin sa diborsyo. Gitawagan niya si Liisa.

“Liisa, kinahanglang mag-estorya ta,” ni Antti nga nagkurog ang iyang tingog.

"Antti, unsa may problema?" Nangutana si Liisa.

"Dili maayo ang among kaminyuon. Sa akong hunahuna kinahanglan tang magbulag," ingon ni Antti.

Naguol si Liisa. "Mahimo ba natong sulayan ang pagtipig niini alang sa atong mga anak?"

"Sa akong hunahuna dili," tubag ni Antti. "Motabang ko sa kwarta, pero kinahanglan nga magbulag ta."

Sang ulihi, nagsaylo si Liisa sa gamay nga patag sa Espoo upod ang mga bata. Gimingaw siya sa iyang daan nga kinabuhi.

Nalingaw si Antti sa iyang bag-ong kinabuhi, nakig-date sa mga batan-ong babaye. Nakalimtan niya ang iyang daan nga kinabuhi uban ni Liisa ug sa mga bata.

Chapter 10: Divorce and Sadness

Antti walked in his big living room, worried about the divorce. He called Liisa.

"Liisa, we need to talk," Antti said, his voice shaking.

"Antti, what's wrong?" Liisa asked.

"Our marriage is not good. I think we should split up," Antti said.

Liisa felt sad. "Can we try to save it for our kids?"

"I don't think so," Antti replied. "I'll help with money, but we need to be apart."

Later, Liisa moved to a small flat in Espoo with the children. She missed her old life.

Antti enjoyed his new life, dating younger women. He forgot about his old life with Liisa and the kids.