Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 11: Masubo nga Kinabuhi ni Liisa

Mitan-aw si Liisa sa samin ug nanghupaw. Mas tigulang na ang iyang nawong karon. Nag-makeup siya ug nag-ilis para sa iyang date karong gabii. Kinahanglan niya ang kuwarta aron maatiman ang iyang mga anak.

Sa sala, saba ang iyang mga anak. "Hilum ka, palihog!" nanawag siya. Mihunong sila sa pag-away.

Gibiyaan ni Liisa ang iyang patag ug nakita ang iyang silingan, si Susan. "Mogawas na usab?" Nangutana si Susan.

“Oo, laing date,” ni Liisa.

“Pagbantay,” mipasidaan si Susan.

Nahimamat ni Liisa si Bernard sa pub. Nagstorya sila ug nag-inom. Gihikap siya pag-ayo ni Bernard, apan gitugotan niya siya. Nangutana siya, "Makaadto ba ta sa akong dapit?"

Miyango si Liisa. Gibati niya ang kasubo sa iyang kinabuhi apan nahibal-an niya nga kinahanglan niyang buhaton kini alang sa iyang pamilya.

Chapter 11: Liisa's Sad Life

Liisa looked in the mirror and sighed. Her face looked older now. She put on makeup and got dressed for her date tonight. She needed the money to take care of her children.

In the living room, her kids were noisy. "Be quiet, please!" she called. They stopped fighting.

Liisa left her flat and saw her neighbour, Susan. "Going out again?" Susan asked.

"Yes, another date," Liisa said.

"Be careful," Susan warned.

Liisa met Bernard at the pub. They talked and had drinks. Bernard touched her a lot, but she let him. He asked, "Can we go to my place?"

Liisa nodded. She felt sad about her life but knew she had to do this for her family.