Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 3: Pagkapukan ni Aimo ug Eino

Anaa si Antti sa iyang lamesa, gibati og hilabihang kasuko. Gusto niyang makigbalik kang Aimo ug Eino, iyang mga higala, sa pagluib niya. Gitawag niya si Anneli, ang iyang katabang.

"Anneli, makahimo ka ba og peke nga mga papel nga nag-ingon nga si Aimo ug Eino nagbuhat ug daotan?" Nangutana si Antti.

"Sigurado ka, Antti?" tubag ni Anneli.

"Oo, sigurado ko. Karon, magsugod ka sa pagtrabaho."

Pagkataudtaod, gisusi ni Antti ang peke nga mga papel. "Good job, Anneli. Ihatag ko kini sa pulis."

Morag nabalaka si Anneli. "Antti, husto ba kini?"

Si Antti hugot nga miingon, "Gisakitan ko nila. Kinahanglang magbayad sila."

Sa wala madugay, si Aimo ug Eino gidakop ug gibalhog sa prisohan. Nagtan-aw si Antti, gibati nga malipayon sa pagkakaron. Maghunahuna siya nga makigbalik sa uban unya.

Chapter 3: Aimo and Eino's Downfall

Antti was at his desk, feeling very angry. He wanted to get back at Aimo and Eino, his friends, for betraying him. He called Anneli, his helper.

"Anneli, can you make fake papers saying Aimo and Eino did bad things?" Antti asked.

"Are you sure, Antti?" Anneli replied.

"Yes, I'm sure. Now, start working."

After some time, Antti checked the fake papers. "Good job, Anneli. I'll give these to the police."

Anneli looked worried. "Antti, is this right?"

Antti said firmly, "They hurt me. They must pay."

Soon, Aimo and Eino were arrested and sent to prison. Antti watched, feeling happy for now. He would think about getting back at others later.