Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 4: Masubo nga Aksidente ni Hemmo

Naghunahuna si Antti sa iyang plano nga pasakitan si Hemmo. Nanawag siya og hacker aron tabangan siya.

"Hello, ikaw ba ang hacker?" Nangutana si Antti.

"Oo, kinsa ni?" tubag sa hacker.

“Kinahanglan ko ang imong tabang,” ni Antti. Naghisgot sila bahin sa plano nga kontrolon ang awto ni Hemmo.

Nagdrayb si Hemmo dihang nahagba ang iyang sakyanan. Naigo kini sa usa ka kamalig nga adunay mga botelya nga bildo sa sulod. Ang mga botelya nabuak, ug ang dili maayo nga baho mipuno sa hangin. Si Hemmo natanggong ug nahadlok.

"Tabang! Palihug tabangi!" singgit niya.

Nakadungog si Antti bahin sa aksidente. Natingala siya, pero nalipay siya. Milampos ang iyang plano. Miinom siya og espesyal nga ilimnon ug mitan-aw sa litrato ni Liisa.

“Akong kuhaon si Toivo ug Viljo sunod,” hilom niyang namulong.

Chapter 4: Hemmo's Sad Accident

Antti thought about his plan to hurt Hemmo. He called a hacker to help him.

"Hello, are you the hacker?" Antti asked.

"Yes, who is this?" the hacker answered.

"I need your help," Antti said. They talked about the plan to control Hemmo's car.

Hemmo was driving when his car went off the road. It hit a barn with glass bottles inside. The bottles broke, and a bad smell filled the air. Hemmo was trapped and scared.

"Help! Please help!" he shouted.

Antti heard about the accident. He acted surprised, but he was happy. His plan worked. He drank some special drink and looked at a photo of Liisa.

"I'll get Toivo and Viljo next," he said quietly.