Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 5: Ang Kasamok ni Toivo ug Viljo

Nagsuroysuroy si Toivo sa ngitngit nga opisina, nagkupot sa iyang telepono. Milingkod si Viljo sa lamesa, nagtan-aw sa iyang laptop. Nagtuo sila nga hapit na maguba ang ilang kompanya. Kini usa ka limbong ni Antti. Nasuko si Toivo.

"Viljo, dili ni tinuod. Maayo ang among kompanya usa ka buwan na ang milabay!"

Nanghupaw si Viljo, "Nasayod ko. Apan kining mga numero nag-ingon nga nagkaproblema ta."

Desperado si Toivo. "Unsa may atong mahimo?"

Matud pa ni Viljo, "I don't know."

Misulod si Antti ug nagpakaaron-ingnon nga naguol. "Nakadungog ko sa dili maayong balita. Tugoti ako sa pagtabang pinaagi sa pagpalit sa imong mga bahin sa ubos nga presyo."

Si Toivo malaumon. "Sige, Antti."

Wala makagusto si Viljo apan nisugot. Gihatagan nila si Antti sa ilang mga bahin, wala nahibal-an nga kini ang tanan niyang plano.

Chapter 5: Toivo and Viljo's Trouble

Toivo walked around the dark office, holding his phone. Viljo sat at the desk, looking at his laptop. They thought their company was nearly broke. This was a trick by Antti. Toivo was upset.

"Viljo, this isn't true. Our company was fine a month ago!"

Viljo sighed, "I know. But these numbers say we're in trouble."

Toivo was desperate. "What can we do?"

Viljo said, "I don't know."

Antti came in and pretended to be sad. "I heard the bad news. Let me help by buying your shares for a low price."

Toivo was hopeful. "Okay, Antti."

Viljo didn't like it but agreed. They gave Antti their shares, not knowing it was all his plan.