Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 6: Pag-eskapo sa Belarus

Si Toivo milibot sa gamay nga patag, nga morag nabalaka. "Grabe kaayo, Viljo. Nawala ang tanan, ug ania na ta."

Naguol si Viljo. "Nahibal-an ko. Kaniadto maayo ang among kinabuhi, ug karon wala na."

Miingon si Toivo, "Tungod ni kang Antti. Gilimbongan ta niya."

Mitubag si Viljo, "Nagkinahanglan mig tabang, Toivo. Gidulaan mi niya."

Labad sa ulo ang gibati ni Toivo. "Kinahanglan ta og plano, Viljo. Dili ta makapabilin sa Belarus hangtod sa hangtod."

Misugyot si Viljo, "Unsa kaha kon makakita ta og trabaho dinhi?"

Si Toivo dili ganahan sa ideya. "Wa ta kahibawo sa pinulongan, Viljo. Lain pa ang atong gikinahanglan."

Mitan-aw si Viljo kang Toivo. "Unsa sa imong hunahuna ang angay natong buhaton?"

Nanghupaw si Toivo. "Wala ko kahibalo."

Hilom silang nanglingkod, unya niingon si Viljo, "Mangita ta og paagi. Dili ta mo-give up."

Misugot si Toivo. "Husto ka. Dili nato tugotan nga modaog si Antti. Mangita ta og paagi nga makasugod pag-usab, bisag dugay pa."

Magkauban, nagsugod sila sa pagplano sa ilang bag-ong kinabuhi sa Belarus.

Chapter 6: Escaping to Belarus

Toivo walked around the small flat, looking worried. "This is so bad, Viljo. We've lost everything, and now we're here."

Viljo looked sad. "I know. We used to have a good life, and now we don't."

Toivo said, "It's all because of Antti. He tricked us."

Viljo replied, "We needed help, Toivo. He played us."

Toivo felt a headache. "We need a plan, Viljo. We can't stay in Belarus forever."

Viljo suggested, "What if we find work here?"

Toivo didn't like the idea. "We don't know the language, Viljo. We need something else."

Viljo looked at Toivo. "What do you think we should do?"

Toivo sighed. "I don't know."

They sat quietly, then Viljo said, "We'll find a way. We can't give up."

Toivo agreed. "You're right. We can't let Antti win. We'll find a way to start again, even if it takes a long time."

Together, they started to plan their new life in Belarus.