Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 7: Usa ka Bag-ong Pagsugod

Mitutok si Antti sa mga mata ni Liisa. Ang pagsalop sa adlaw naghimo sa iyang nawong nga bulawan. “Liisa, daghan na ta’g naagian,” hinay niyang namulong. "Sa akong hunahuna kinahanglan naton magsugod pag-usab."

Gikulbaan si Liisa. "Unsay buot nimong ipasabot, Antti?" nangutana siya.

“Gusto kong pakaslan ka, Liisa,” ni Antti. "Pwede na ta magsugod og bag-o. Kaslon ko nimo?"

Nakahilak si Liisa sa kalipay. "Oo, Antti," ingon niya.

Naggakos sila sa pagsalop sa adlaw. Sang ulihi, nagsaylo sila sa matahom nga balay sa higad sang dagat malapit sa Helsinki.

"Nindot ba, Antti?" Matud pa ni Liisa.

"Oo, perpekto alang kanamo," tubag ni Antti.

Nalingaw sila sa ilang bag-ong kinabuhi nga magkauban. Usa ka gabii, miingon si Liisa, "Swerte kaayo ko, Antti."

“Palipayon ko ikaw, akong hinigugma,” saad ni Antti.

Sa ilang bag-ong panimalay, si Antti ug Liisa nagsugod ug malipayong kinabuhi nga magkauban.

Chapter 7: A Fresh Start

Antti looked into Liisa's eyes. The sunset made her face golden. "Liisa, we've been through a lot," he said softly. "I think we should start again."

Liisa felt nervous. "What do you mean, Antti?" she asked.

"I want to marry you, Liisa," Antti said. "We can start fresh. Will you marry me?"

Liisa cried happy tears. "Yes, Antti," she said.

They hugged as the sun set. Later, they moved to a beautiful house by the sea near Helsinki.

"Isn't it lovely, Antti?" Liisa said.

"Yes, perfect for us," Antti replied.

They enjoyed their new life together. One night, Liisa said, "I'm so lucky, Antti."

"I'll keep you happy, my love," Antti promised.

In their new home, Antti and Liisa started a happy life together.