Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 8: Mitubo ang Pamilya, Nagtubo ang Kasubo

Mitan-aw si Liisa sa bintana sa kusina sa nindot nga talan-awon sa Helsinki. Nakita niya si Antti sa hardin, nga nagsubo.

"Antti, mahimo ba nimo akong tabangan?" nangutana siya.

"Oo, mahal," ingon niya sa pagsulod. Apan gibati gihapon niya nga dili malipayon.

"Antti, murag naguol ka. Okay ra ka?" Nangutana si Liisa.

"Gibati nako nga adunay kulang," ingon niya.

"Apan kami adunay usa ka matahum nga pamilya," tubag ni Liisa.

"Dili ikaw, Liisa. May gusto lang ko," pasabot ni Antti.

“Dili ko kana mahatag nimo,” ni Liisa nga masulob-on.

“Gihigugma ko ikaw, Liisa,” giingnan siya ni Antti.

"Igo na ba?" nangutana siya, naghilak.

Wala mahibalo si Antti kon unsay isulti. Ang ilang malipayong kinabuhi napuno na sa kasubo.

Chapter 8: Family Grows, Sadness Grows

Liisa looked out of the kitchen window at the beautiful view in Helsinki. She saw Antti in the garden, looking sad.

"Antti, can you help me?" she asked.

"Yes, love," he said, coming inside. But he still felt unhappy.

"Antti, you seem sad. Are you okay?" Liisa asked.

"I feel something is missing," he said.

"But we have a lovely family," Liisa replied.

"It's not you, Liisa. I just want something more," Antti explained.

"I can't give you that," Liisa said sadly.

"I love you, Liisa," Antti told her.

"Is it enough?" she asked, crying.

Antti didn't know what to say. Their happy life was now full of sadness.