Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A2

Kapitulo 9: Ang Naputol nga Kaminyoon

Usa ka masidlak nga hapon, si Liisa ug Antti milingkod sa patyo sa ilang matahum nga balay, nagtan-aw sa dagat. Naguol sila ug nabalaka.

"Antti," ni Liisa, "nganong dili na man ta malipayon?"

"Wala ko kahibalo," tubag ni Antti. "Gibati ko nga gipugngan."

"Stuck? Nagtuo ko nga maayo ang among kinabuhi."

“Amo,” miuyon siya. "Apan gikapoy na ko karon."

Nangutana si Liisa, "Ako ba? Dili ba ako igo?"

"Dili," miingon si Antti. "Gusto lang ko og bag-o."

"Gusto ka ba nga makig-uban sa ubang mga babaye?" nangutana siya.

"Wala ko kahibalo," tubag ni Antti. "Kaming duha dili malipayon. Tingali kinahanglan namon nga magbulag."

Miyango si Liisa. "Atong hunahunaon kini."

Naglingkod sila nga hilom, wala mahibalo kon maluwas ba ang ilang gugma.

Chapter 9: The Broken Marriage

One sunny afternoon, Liisa and Antti sat on their lovely home's patio, looking at the sea. They felt sad and worried.

"Antti," Liisa said, "why aren't we happy anymore?"

"I don't know," Antti answered. "I feel stuck."

"Stuck? I thought we had a good life."

"We did," he agreed. "But I'm bored now."

Liisa asked, "Is it me? Am I not enough?"

"No," Antti said. "I just want something new."

"Do you want to be with other women?" she asked.

"I don't know," Antti replied. "We're both unhappy. Maybe we need time apart."

Liisa nodded. "Let's think about it."

They sat quietly, not knowing if their love could be saved.