Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - B1

Kapitulo 2: Usa ka Makalilisang nga Aksidente

Ang adlaw nagsidlak pag-ayo sa usa ka mabugnaw nga kabuntagon sa tinghunlak samtang si Steve nakaabot sa iyang paboritong lugar nga gitan-aw sa tren. Kini usa ka matahum nga lugar sa kabanikanhan sa Bedfordshire nga adunay nindot nga talan-awon sa mga riles sa tren. Naghinam-hinam pag-ayo si Steve kay karong adlawa makita na gyud niya ang karaang pampasaherong sakyanan nga iyang gipangita.

“Morning, Steve,” ni Malcolm, laing trainspotter. Gibutang niya ang iyang camera. "Andam ka na ba alang sa dakong higayon?"

"Oo nga Malcolm!" tubag ni Steve, puno sa kahinam. "Dugay na ko naghuwat ani. Kinahanglang makakita ko anang depasaherong sakyanan."

“Good luck,” mipahiyom si Malcolm.

"Salamat," tubag ni Steve, nga nagtan-aw sa mga riles sa tren pinaagi sa iyang binocular.

Taudtaod silang naghulat. Sa kalit, nakita ni Steve ang karaan nga pampasaherong awto nga nagpadulong kanila.

"Didto na!" singgit ni Steve. "Ang nindot nga pasaheroan nga sakyanan!"

"Maayo ka, Steve!" matud ni Malcolm. "Maayo ka nga mata."

Si Steve mipaduol sa riles aron mas makita ang pasaheroang sakyanan. Interesado kaayo siya niini mao nga wala na siya makamatikod nga adunay laing tren nga nagpadulong sa sunod nga riles.

"Steve!" Gipasidan-an siya ni Malcolm. "Hapit kaayo ka sa mga agianan! Balik!"

Apan wala siya makadungog ni Steve. Nagtan-aw pa siya sa karaan nga depasaherong sakyanan. Ang laing tren naigo pag-ayo kang Steve ug gilabay siya layo sa riles.

"Ah dili!" Mihilak si Malcolm. Dali siyang mitawag og ambulansya. "Palihug dali! Ang akong amigo nadasmagan sa tren!"

Gikuptan ni Malcolm ang kamot ni Steve samtang naghulat sila sa ambulansya. Pag-abot niini, gidala sa mga paramedic si Steve sa ospital. Gibati ni Malcolm nga sad-an ug nabalaka pag-ayo alang sa iyang higala. Naghunahuna siya kon ang gugma ni Steve sa mga tren maoy hinungdan niining makalilisang nga aksidente.

Sa sulod sa ambulansya, walay panimuot si Steve. Ang iyang huna-huna milahos sa lawom nga pagka-coma.

Chapter 2: A Terrible Accident

The sun was shining brightly on a cool autumn morning as Steve reached his favourite trainspotting location. It was a beautiful spot in the Bedfordshire countryside with a great view of the railway tracks. Steve was very excited because today he would finally see the old passenger car he had been looking for.

"Morning, Steve," said Malcolm, another trainspotter. He was setting up his camera. "Are you ready for the big moment?"

"Yes, Malcolm!" answered Steve, full of excitement. "I've been waiting for this for a long time. I must see that passenger car."

"Good luck," Malcolm smiled.

"Thanks," Steve replied, looking at the railway tracks through his binoculars.

They waited for some time. Suddenly, Steve saw the old passenger car coming towards them.

"There it is!" shouted Steve. "The beautiful passenger car!"

"Well done, Steve!" said Malcolm. "You have a good eye."

Steve went closer to the tracks to see the passenger car better. He was so interested in it that he did not notice another train coming on the next track.

"Steve!" Malcolm warned him. "You are too close to the tracks! Move back!"

But Steve did not hear him. He was still looking at the old passenger car. The other train hit Steve very hard and threw him far away from the tracks.

"Oh no!" cried Malcolm. He called an ambulance quickly. "Please come fast! My friend was hit by a train!"

Malcolm held Steve's hand while they waited for the ambulance. When it arrived, the paramedics took Steve to the hospital. Malcolm felt very guilty and worried for his friend. He wondered if Steve's love for trains had caused this terrible accident.

Inside the ambulance, Steve was unconscious. His mind slipped into a deep coma.