Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - B1

Kapitulo 6: Pagkahimong usa ka Mentor

Si Steve nagmalampuson sa pagpakigdeyt ug gusto niyang ipaambit ang iyang kahibalo ngadto sa uban. Nahinumdom siya sa iyang mga adlaw isip usa ka mahiligon sa tren ug naghunahuna nga ang ubang mga tawo makakat-on gikan sa iyang kasinatian. Usa ka gabii, naghimo siya og outline para sa kursong pick-up artist nga gitawag og "Train to Attraction: A Journey from Zero to Hero." Gibati niya ang kahinam ug katuyoan.

Pagkasunod semana, giimbitar ni Steve ang gamay nga grupo sa iyang flat para sa unang sesyon. Lakip kanila mao si Darren, usa ka maulawon nga lalaki nga nagsul-ob og antipara nga morag kaedad ni Steve.

“Magsugod ta, tanan,” miingon si Steve, nga nagbarog atubangan sa grupo. "Naa mi kay gusto namo nga mas maayo sa mga babaye, di ba?"

Misugot ang grupo.

"Ang una nga lakang mao ang pagbag-o sa imong panghunahuna," gipasabut ni Steve. "Kinahanglan nga motuo ka sa imong kaugalingon ug masaligon kung nakigsulti ka sa mga babaye."

"Unsaon nato pagbuhat niana?" Gikulbaan nga pangutana ni Darren.

"Pagpraktis ug kasinatian, Darren. Kon mas mosulay ka, mas masaligon ka."

Si Steve migahin og usa ka oras sa paghisgot mahitungod sa mga teknik nga iyang nakat-unan. Gihisgutan niya ang mga openers, negging, ug body language, gamit ang mga boluntaryo sa pagpakita.

Sa kataposan, nangutana si Steve kon duna bay pangutana.

"Unsa kaha kon ang usa ka babaye dili interesado?" Nangutana si Rob.

"Maayo nga pangutana," tubag ni Steve. "Dili tanan mahimong interesado, ug maayo kana. Pagkat-on gikan sa matag interaksyon ug padayon."

Daw nalipay ang grupo sa tubag ni Steve.

Sa ilang pagbiya, si Darren nakigsulti kang Steve. "Salamat niini, Steve. Kanunay kong nakigbisog sa pagsalig. Kini makatabang kanako."

Mipahiyom si Steve. "Maayo ka, higala. Hinumdumi, kini usa ka panaw, ug kitang tanan nag-uban niini."

Si Darren mibiya uban sa uban, ug si Steve mibati og garbo. Naghinamhinam siya nga makita kung giunsa ang pag-uswag sa iyang mga estudyante.

Chapter 6: Becoming a Mentor

Steve had some success in dating and wanted to share his knowledge with others. He remembered his days as a train enthusiast and thought other people could learn from his experience. One night, he created an outline for a pick-up artist course called "Train to Attraction: A Journey from Zero to Hero." He felt excited and purposeful.

The next week, Steve invited a small group to his flat for the first session. Among them was Darren, a shy man with glasses who seemed to be Steve's age.

"Let's start, everyone," Steve said, standing in front of the group. "We're here because we want to be better with women, right?"

The group agreed.

"The first step is changing your mindset," Steve explained. "You need to believe in yourself and be confident when talking to women."

"How can we do that?" Darren asked nervously.

"Practice and experience, Darren. The more you try, the more confident you'll become."

Steve spent an hour talking about techniques he had learned. He discussed openers, negging, and body language, using volunteers to demonstrate.

At the end, Steve asked if anyone had questions.

"What if a woman isn't interested?" Rob asked.

"Great question," Steve answered. "Not everyone will be interested, and that's fine. Learn from each interaction and keep going."

The group seemed happy with Steve's response.

As they left, Darren spoke to Steve. "Thanks for this, Steve. I've always struggled with confidence. This could help me."

Steve smiled. "You're welcome, mate. Remember, it's a journey, and we're all in this together."

Darren left with the others, and Steve felt proud. He was excited to see how his students would progress.