Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - B1

Kapitulo 8: Ang Eskandalo Nabungkag

Gisirad-an ni Steve ang pultahan sa iyang luyo sa pagsulod niya sa iyang patag, nagginhawa ug nagsingot. Nagkupot siya sa usa ka tabloid nga mantalaan sa iyang nagkurog nga mga kamot, nga nagpakita sa iyang nawong sa atubangan nga panid ug usa ka ulohan nga mabasa: "Pool of Debauchery: PUA Guru in Sticky Situation."

Ang iyang higala nga si Mark, kinsa naghulat kaniya, mikuha sa papel gikan sa mga kamot ni Steve ug misugod sa pagbasa sa artikulo og kusog. "Lima ka mga babaye ang nag-ingon nga si Steve 'The Trainwreck Casanova' Mills naghimo kanila nga moapil sa usa ka katingad-an nga sekswal nga kalihokan sa usa ka pool nga puno sa whipped cream, dugos, ug strawberry jam."

Nahulog si Steve sa sofa, gitabonan sa iyang mga kamot ang iyang nawong. "Mao na, pare. Natapos na ang akong kinabuhi. Gibag-o na nila ang tanan, nahimo akong monster!"

Mihunong si Mark, gibutang ang mantalaan sa lamesa sa kape. "Steve, tinuod ba? Gibuhat ba nimo ang giingon nila nga imong gibuhat?"

Mihangad si Steve, pula ug hubag ang iyang mga mata. "Ako... Ako adunay usa ka party, ug adunay usa ka pool nga adunay whipped cream ug mga butang, apan wala gayud ako magpabuhat sa bisan kinsa! Giuyonan ang tanan! Gusto lang nila nga ipaubos ako!"

Nanghupaw si Mark, gikumot ang iyang ulo. "Aw, dili kini maayo alang kanimo, pare. Daghan silag mga detalye bahin sa nahitabo sa pool, ug morag naa silay ebidensya nga suportahan ang ilang mga pag-angkon."

Gipakita sa nawong ni Steve ang kalagot. "Wala ko kasabot. Nganong buhaton nila kini kanako? Nagtuo ko nga malipayon tang tanan!"

Mikunot ang agtang ni Mark. "Tingali wala sila maghunahuna niana. Lisud isulti nga sigurado. Apan kinahanglan ka nga mangandam. Kini mahimong lisud, ug kinahanglan nimo nga panalipdan ang imong kaugalingon batok niini nga mga pag-angkon."

Nag-agulo si Steve, gitago na usab ang iyang nawong sa iyang mga kamot. "Dili ko makatuo nga kini nahitabo. Sa diha nga ako naghunahuna nga ako sa katapusan nakab-ot ang usa ka butang."

Gipikpik og maayo ni Mark ang abaga sa iyang higala. "Tan-awa, dili pa ta mabalaka pag-ayo. Kinahanglan nimong atubangon kini, apan ania ako aron tabangan ka. Atong husayon kini."

Miyango si Steve, nagpahid sa luha. "Salamat, Mark. Gipabilhan gyud nako kana."

Mitindog si Mark, andam nang molakaw. "Papahuwayon tika, pare. Maghisgot pa ta ugma, ug magbuot na ta sa sunod nga buhaton."

Samtang naglakaw si Mark paingon sa pultahan, hilom nga miingon si Steve, "Wala gyud ko maghunahuna nga ingon niini ang akong kinabuhi. Nasayup na kaayo ang tanan."

Uban sa seryoso nga pagyango, si Mark mitubag, "Atong mahuman kini, Steve. Usa ka paagi o lain."

Chapter 8: The Scandal Unravels

Steve slammed the door behind him as he entered his flat, breathing heavily and sweating. He held a tabloid newspaper in his shaking hands, which showed his face on the front page and a headline that read: "Pool of Debauchery: PUA Guru in Sticky Situation."

His friend Mark, who had been waiting for him, took the paper from Steve's hands and started reading the article out loud. "Five women have said that Steve 'The Trainwreck Casanova' Mills made them join a strange sexual event in a pool filled with whipped cream, honey, and strawberry jam."

Steve fell onto the sofa, covering his face with his hands. "This is it, mate. My life is finished. They've changed everything, making me look like a monster!"

Mark paused, putting the newspaper on the coffee table. "Steve, is it true? Did you do what they say you did?"

Steve looked up, his eyes red and puffy. "I... I did have a party, and there was a pool with whipped cream and things, but I never made anyone do anything! It was all agreed! They just want to bring me down!"

Mark sighed, rubbing his head. "Well, it doesn't look good for you, mate. They've got a lot of details about what happened in the pool, and it seems like they've got some proof to support their claims."

Steve's face showed anger. "I don't get it. Why would they do this to me? I thought we all had a good time!"

Mark frowned. "Maybe they didn't think that. It's hard to say for sure. But you need to get ready. This is going to be difficult, and you'll need to defend yourself against these claims."

Steve groaned, hiding his face in his hands again. "I can't believe this is happening. Just when I thought I'd finally achieved something."

Mark patted his friend's shoulder kindly. "Look, let's not worry too much yet. You've got to face this, but I'm here to help you. We'll sort it out."

Steve nodded, wiping a tear away. "Thanks, Mark. I really appreciate that."

Mark stood up, ready to go. "I'll let you rest, mate. We'll talk more tomorrow, and we'll decide what to do next."

As Mark walked to the door, Steve said quietly, "I never thought my life would be like this. It's all gone so wrong."

With a serious nod, Mark replied, "We'll get through this, Steve. One way or another."